Category Archives: Συλλογικές διαπραγματεύσεις

ΚΘΒΕ: Εξέλιξη συλλογικών διαπραγματεύσεων

Με ανακοίνωσή του το ΚΘΒΕ, που κοινοποιήθηκε στο Σωματείο Εργαζομένων στο Κ.Θ.Β.Ε. πάσης φύσεως προσωπικού, στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στην Αντιπροσωπευτική Επιτροπή Ηθοποιών Κ.Θ.Β.Ε., στους Υπευθύνους Τμημάτων και στο Προσωπικό, αναφέρεται στην εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Γαρούφας, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νικήτας Τσακίρογλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Κωνσταντίνος Οικονόμου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σε σχέση με την εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον από κοινού καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Κ.Θ.Β.Ε. [ηθοποιών και λοιπού πάσης φύσεως προσωπικού] για το χρονικό διάστημα από της καταγγελίας των αντίστοιχα ισχυουσών προηγούμενων όρων και εφεξής για μια διετία, η Διοίκηση  και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Κ.Θ.Β.Ε., αφού μελέτησε εκτενώς και με κάθε λεπτομέρεια:

  • τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τα μέρη
  • τις εναλλακτικές λύσεις που συζητήθηκαν από κοινού
  • τα οικονομικά στοιχεία, που αφορούν τόσο την οικονομική θέση του Κ.Θ.Β.Ε. όσο και τις αντίστοιχες οικονομικές επιβαρύνσεις του προϋπολογισμού με βάση  τις αυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων, που θα προκύψουν από νέες συμφωνίες

και αφού ενημέρωσε για όλα τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΚΘΒΕ στην συνεδρίαση του της 2-2-2009, επιθυμεί να σας ενημερώσει και να καταστήσει σαφή τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποτελεί ένα πολιτιστικό οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια χάριν του δημοσίου συμφέροντος και στοχεύει στην μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του Ελληνικού Λαού με την ανάπτυξη κάθε είδους καλλιτεχνικής και πνευματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λειτουργεί και κινείται οικονομικά εντός των πλαισίων του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του, ο οποίος στηρίζεται στις αποδεκτές από το νόμο πηγές των εσόδων του,  που αποτελούν:

  • η ετήσια επιχορήγηση που χορηγεί το ΥΠ.ΠΟ. από τον κρατικό προϋπολογισμό
  • τα έσοδα από τις εισπράξεις των καλλιτεχνικών παραγωγών του και από την εκμετάλλευση της περιουσίας του
  • από χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.λπ.

3. Η βιωσιμότητα του θεάτρου, αλλά και οι αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν απαραίτητα στη διοίκηση του Κ.Θ.Β.Ε. την απόλυτη και πιστή τήρηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και ως προς την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του και ως προς τη δαπάνη υλοποίησης του πολιτιστικού έργου του, που αποτελεί τον βασικό σκοπό ύπαρξης  και λειτουργίας του οργανισμού και τέλος ως προς τις δαπάνες για την κάλυψη των μεγάλων λειτουργικών αναγκών του.

4. Η τυχόν υπέρβαση από την πλευρά της διοίκησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ισχύοντος προϋπολογισμού για οποιαδήποτε αιτία και με βάση την υφιστάμενη οικονομική θέση του θεάτρου, οδηγεί με κάθε βεβαιότητα στην πλήρη αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας του οργανισμού.

5. Η πραγματική οικονομική θέση του θεάτρου με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης για τις υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις σε τρίτους δεν επιτρέπει καμία περεταίρω οικονομική επιβάρυνση και για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

6. Με την πρόταση που υποβλήθηκε από τη Διοίκηση του Κ.Θ.Β.Ε. προς τους εργαζόμενους με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η οποία αφορά στην αύξηση των βασικών αποδοχών όλων των εργαζομένων κατά ειδικότητα και κατηγορία που ήδη καταβάλλονται, σε ποσοστό 4% και χωρίς διαφοροποίηση των λοιπών όρων εργασίας τους, όπως έχουν συμφωνηθεί και ισχύουν, για ένα χρόνο και με βάση την παρούσα οικονομική θέση του Κ.Θ.Β.Ε., η διοίκηση του Θεάτρου με πλήρη ειλικρίνεια δηλώνει, ότι έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της καλής πίστης και όλα τα όρια, που οι οικονομικές αντοχές του Θεάτρου επιτρέπουν.

7. Η αποδοχή οποιασδήποτε τυχόν άλλης πρότασης, που αφορά σε υψηλότερο του 4% ποσοστό αύξησης επί των βασικών αποδοχών κατά κατηγορία και ειδικότητα εργαζομένου, είναι εκ προοιμίου αδύνατον να επιτευχθεί, αφού υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Θεάτρου και η τυχόν υλοποίησή της, θα οδηγήσει εκ του ασφαλούς και στην πλήρη αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας του θεάτρου.

Με βάση όλα τα ανωτέρω δεδομένα και με πλήρη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που έχουμε όλοι μας, διοίκηση και εργαζόμενοι έναντι του Ελληνικού Λαού και έναντι της ιστορίας του μεγαλύτερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας και χωρίς να παραβλέπουμε το δίκαιο των αιτημάτων των εργαζομένων μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή για όλους μας, η διοίκηση του Κ.Θ.Β.Ε. υποβάλει έκκληση σε όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουμε για μια ακόμη φορά όλοι μαζί το θέατρό μας, που αποτελεί την πηγή της ζωής μας.